Πολιτική Ασφάλειας και Υγιεινής

Η διασφάλιση συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση μας. Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο κεφάλαιό μας, η εταιρεία παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής μας είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων.

Image

Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται:

  • η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους εργολάβους/συνεργάτες.
  • η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων με τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων, προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας.


Και όλα αυτά με τους εξής τρόπους:

  • Αναγνωρίζοντας, αξιολογώντας και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια.
  • Παρέχοντας εκπαίδευση και επίβλεψη σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των εργασιακών κινδύνων από τους εργαζόμενους.
  • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων στους χώρους εργασίας.
  • Εξασφαλίζοντας οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία.
  • Θεσπίζοντας διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των ατυχημάτων και περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.